home

De fiscale regularisatie


Sinds 1 augustus 2016 wordt aan de belastingplichtigen opnieuw de mogelijkheid geboden om spontaan een regularisatiedossier in te dienen bij het Contactpunt regularisaties. Hierdoor kunnen zij hun federale fiscale tekortkomingen uit het verleden volledig rechtzetten door middel van de betaling van een regularisatieheffing. In ruil hiervoor krijgen zij niet enkel fiscale, maar ook strafrechtelijke immuniteit.

De nieuwe fiscale regularisatie betreft een permanent systeem waarop de belastingplichtigen slechts éénmaal beroep zullen kunnen doen.

 

Het waarom van de vierde fiscale regularisatie

In principe had de nieuwe fiscale regularisatie reeds op 1 januari 2016 van start moeten gaan. Een sluitende regeling rond fiscale regularisaties is echter slechts mogelijk als er ook gewestelijke fiscale regularisaties worden ingevoerd. Dit is nu eenmaal het gevolg van de fiscale bevoegdheidsverdeling in ons land. Voor wat Inkomstenbelastingen en BTW betreft bijvoorbeeld heeft de federale overheid alle touwtjes in handen en kan zij een eigen regularisatiekader vastleggen, hetgeen sinds 1 augustus 2016 in werking is getreden. Maar voor de registratie- en successierechten is dit niet het geval. Deze belastingen zijn immers volledig (Vlaams Gewest) of gedeeltelijk (Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) geregionaliseerd en hiermee moet rekening worden gehouden. De federale overheid kan dan ook niet zo maar een regeling invoeren die belastingplichtigen toelaat om fiscale tekortkomingen m.b.t. successierechten te regulariseren.

 

Voor wat Vlaanderen betreft, heeft de federale overheid op heden zelfs geen enkele bevoegdheid meer om een regeling voor fiscale regularisaties in te voeren die ook van toepassing is op Vlaamse registratie- en successierechten. Het Vlaams Gewest heeft immers beslist om vanaf 1 januari 2015 zelf in te staan voor de “dienst van de belasting” van de registratie- en successierechten. Hierdoor is de bevoegdheid om de fiscale procedure te regelen, zoals het vastleggen van een nieuwe fiscale regularisatie, een exclusieve bevoegdheid van het Vlaams Gewest geworden en waar de federale overheid geen enkele inspraak in heeft.

 

Het succes van de nieuwe regularisatiemogelijkheid is bijgevolg afhankelijk van de samenwerkingsakkoorden die met de verschillende gewesten zullen moeten worden gesloten. Slechts na het sluiten van dergelijke samenwerkingsakkoorden zullen regularisatiedossiers kunnen worden ingediend waarin zowel federale als gewestelijke belastingen worden geregulariseerd.

 

Voorlopig zijn er nog geen samenwerkingsakkoorden gesloten. Bijgevolg kunnen voorlopig enkel regularisatiedossiers worden ingediend waarbij enkel federale belastingen moeten worden geregulariseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regularisatie van de niet-aangeven roerende inkomsten afkomstig van een buitenlandse rekening die haar oorsprong vindt in een in België geregistreerde schenking.

 

Indien de buitenlandse rekening echter haar oorsprong zou vinden in een niet-aangegeven nalatenschap zou naast de niet-aangegeven roerende inkomsten ook de niet-aangegeven nalatenschap moeten worden geregulariseerd. Aangezien men maar éénmaal gebruik kan maken van de nieuwe fiscale regularisatie zal hiervoor één regularisatiedossier moeten worden ingediend. Bij gebrek aan samenwerkingsakkoord met de Gewesten is een dergelijke regularisatie voorlopig niet mogelijk.

 

De noodzakelijke samenwerkingsakkoorden werden op 1 december 2016 uiteindelijk ondertekend door de federale minister van Financiën samen met de gewestelijke ministers van Financiën. De samenwerkingsovereenkomsten zijn het sluitstuk van de nieuwe regularisatiewet. In die akkoorden worden de verdeelsleutels vastgesteld voor de diverse categorieën van bedragen die worden aangegeven. De respectievelijke parlementen dienen de akkoorden nog goed te keuren.

 

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de meest voorkomende vragen omtrent de nieuwe fiscale regularisatie. Indien u bijkomende informatie wenst te ontvangen of indien u een regularisatiedossier wenst in te dienen, kan u contact opnemen met onze advocaten gespecialiseerd in deze materie.

 

De meest voorkomende vragen voor u beantwoord

De afgelopen jaren is de strijd tegen de internationale belastingontduiking een aantal versnellingen hoger geschakeld. Dit heeft alvast geresulteerd in diverse internationale akkoorden omtrent automatische gegevensuitwisseling tussen belastingadministraties. Deze gegevensuitwisseling zal niet enkel plaatsvinden met EU-lidstaten, maar eveneens met diverse bekende belastingparadijzen zoals Liechtenstein, Zwitserland, Monaco, Singapore, de Kaaimaneilanden en Panama. Indien u momenteel een buitenlandse rekening (al dan niet aangehouden door middel van een juridische constructie) zou hebben in Luxemburg, zal de Belgische belastingadministratie hiervan automatisch op de hoogte worden gebracht in de loop van 2017. Van zodra de Belgische belastingadministratie u een vraag zou stellen omtrent deze buitenlandse rekening, zal u geen gebruik meer kunnen maken van de nieuwe fiscale regularisatie (zie vraag 9). Bovendien moet u rekening houden met het feit dat de boetetarieven in het kader van de nieuwe fiscale regularisatie jaarlijks zullen stijgen t.e.m. 1 januari 2020 (zie vraag 4). De kostprijs van een fiscale regularisatie zal de komende jaren bijgevolg in ieder geval duurder worden.

Zowel particulieren als rechtspersonen kunnen een regularisatie-aangifte indienen, hetzij in persoon, hetzij door bemiddeling van een welbepaalde gemachtigde (zoals een advocaat).

De nieuwe fiscale regularisatie biedt enerzijds de mogelijkheid om niet-verjaarde inkomsten (o.a. roerende inkomsten of beroepsinkomsten), sommen (o.a. een nalatenschap of de verzekeringstaks) of btw-handelingen te regulariseren. Wat de roerende inkomsten betreft, wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang deze voortkomen uit een buitenlandse rekening op naam van de aangever of op naam van een juridische constructie waarvan de aangever de economische begunstigde is, dan wel uit een levensverzekeringsproduct. Anderzijds kunnen ook fiscaal verjaarde kapitalen (afkomstig uit fiscaal verjaarde inkomsten, sommen of btw-handelingen) worden geregulariseerd. Het uitgangspunt is voortaan dat u zowel de niet-verjaarde inkomsten, sommen of btw-handelingen als de verjaarde kapitalen waarvan u niet kan aantonen dat ze hun normale belastingregime hebben ondergaan, moet regulariseren. De bewijslast wordt dus bij de aangever gelegd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van schriftelijk bewijs, desgevallend aangevuld met andere bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed en het bewijs door getuigen.

De geregulariseerde bedragen ondergaan een heffing die bestaat uit de toepassing van het normale belastingtarief verhoogd met 20 percentpunten indien de regularisatieaangifte uiterlijk op 31 december 2016 wordt ingediend. Indien geregulariseerde btw-handelingen ook worden geregulariseerd als beroepsinkomsten, zal de verhoging enkel worden toegepast op de beroepsinkomsten. Fiscaal verjaarde kapitalen (eventueel op een buitenlandse rekening, al dan niet aangehouden door een juridische constructie, of in een levensverzekeringsproduct) worden onderworpen aan een heffing tegen een tarief van 36% indien de regularisatieaangifte uiterlijk op 31 december 2016 wordt ingediend. Vanaf 1 januari 2017 t.e.m. 1 januari 2020 stijgen de voormelde boetetarieven stelselmatig als volgt :  Fiscaal niet-verjaarde bedragen Fiscaal verjaarde kapitalen
1 januari 2017 22% 37%
1 januari 2018 23% 38%
1 januari 2019 24% 39%
1 januari 2020 25% 40%
 

Indien gewenst, kunnen wij een zo nauwkeurig mogelijke berekening van uw te betalen regularisatieheffing maken.

Met betrekking tot fiscaal verjaarde kapitalen, heeft de fiscale administratie geen vorderingsrecht meer om de hierop verschuldigde belastingen in te vorderen. Toch is het aangewezen om deze fiscaal verjaarde kapitalen te regulariseren. De niet-betaalde belastingen kwalificeren immers als een vermogensvoordeel dat afkomstig is uit fiscaal (verjaarde) fraude. Hoewel het fiscaal vorderingsrecht verjaard is, loopt men aldus het risico om op strafrechtelijk vlak te worden aangesproken op basis van fiscale fraude en op basis van het witwasmisdrijf, dat in principe niet verjaart. De fiscale fraude wordt in principe bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar (en zelfs tot 5 jaar in geval van ernstige fiscale fraude) en met een geldboete van 250 EUR tot 500.000 EUR (te vermenigvuldigen met 6), of met één van die straffen alleen. Het witwasmisdrijf wordt in principe bestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 EUR tot 100.000 EUR (te vermenigvuldigen met 6) of met een van die straffen alleen. Een bijkomende straf die verplicht dient te worden opgelegd in het geval van een witwasmisdrijf, is de bijzondere verbeurdverklaring van het illegale vermogensvoordeel (dat in het ergste geval betekent dat het volledige kapitaal moet worden afgegeven). Indien u er echter voor opteert om de fiscaal verjaarde kapitalen te regulariseren, verkrijgt u strafrechtelijke immuniteit voor deze misdrijven.

Indien u wenst te regulariseren, dient u een regularisatie-aangifte in te dienen bij het Contactpunt Regularisatie waarin u de te regulariseren inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen aangeeft. Deze regularisatie-aangifte moet worden vergezeld van de nodige bewijsstukken. Deze onderliggende stukken kunnen worden ingediend tot 6 maanden na de indiening van de regularisatieaangifte. In ieder geval moet een bondige verklaring omtrent het fraudeschema worden ingediend. Deze bondige verklaring houdt in dat een beschrijving wordt gegeven van de historische oorsprong en de opbouw van het vermogen. Indien u dit wenst, kunnen wij u bijstaan bij de voorbereiding en de indiening van uw regularisatiedossier.

De definitieve, zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling van de regularisatieheffing resulteert in een fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

De nieuwe fiscale regularisatie vormt een permanent systeem. Wij raden echter aan om uw fiscale regularisatie niet langer dan nodig uit te stellen (zie vraag 1).

Neen, indien de aangever, vóór de indiening van de regularisatieaangifte, door een Belgische gerechtelijke dienst, een Belgische belastingadministratie, een sociale zekerheidsinstelling of een Belgische sociale inspectiedienst of de FOD Economie, schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifieke onderzoeksdaden zal hij geen gebruik kunnen maken van de nieuwe fiscale regularisatie.

Ja. De belastingplichtigen die in het verleden een onvolledige regularisatieaangifte zouden hebben ingediend, kunnen hun fiscale toestand nu alsnog volledig regulariseren.

De ambtenaren en personeelsleden die actief zijn binnen het Contactpunt Regularisaties zijn gehouden tot het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. Zij mogen de naar aanleiding van de regularisatieaangifte verkregen inlichtingen niet bekend maken aan de andere diensten van de FOD Financiën. Volgens de minister van Financiën zouden zij echter wel informatie mogen uitwisselen met diensten van regionale instellingen, zoals de Vlaamse Belastingsdienst. Dit standpunt lijkt echter uiterst betwistbaar. Daarnaast zal de Cel voor Financiële Informatieverwerking op de hoogte worden gebracht van uw regularisatie. Het CFI kan deze informatie enkel aanwenden in haar strijd tegen het witwassen van geld van criminele oorsprong en de financiering van terrorisme.